Bài đăng

Vì là giống ăn tạp, nên tôm rồng đỏ khá nguy hiemr cho các loài khác

Diệt khuẩn rồi tiến hành gây màu nước cho ao nuôi tôm