Bài đăng

Diện tích nuôi TÔM VIỆT nước lợ với khả năng tăng lên

Vì là giống ăn tạp, nên tôm rồng đỏ khá nguy hiemr cho các loài khác

Diệt khuẩn rồi tiến hành gây màu nước cho ao nuôi tôm